19.05.2022
Redakce

​Vyjádření HC Dynamo Pardubice k aktuálním otázkám obchodování marketingových práv

S ohledem na aktuální situaci, ve které se řada subjektů, včetně Asociace profesionálních klubů ledního hokeje („APK LH“), vyjadřuje k postavení společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. („HC Dynamo Pardubice“) ve vztahu k jednotnému obchodování marketingových práv prostřednictvím APK LH, dle rozhodnutí APK LH, se HC Dynamo Pardubice dovoluje vyjádřit k některým uvedeným skutečnostem.

HC Dynamo Pardubice nepodepsalo smlouvu o dočasném postoupení marketingových práv, jíž by přeneslo značnou část svých marketingových práv na APK LH pro období sezón 2023/24 až 2027/28. HC Dynamo současně podalo podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prošetření podmínek obchodování marketingových práv ze strany APK LH a podmínek výběru marketingového partnera.

Tento postup byl zvolen, mimo jiné, na základě právního stanoviska renomované advokátní kanceláře, které v rámci postupu APK LH při výběru marketingového partnera a postoupení marketingových práv identifikovalo řadu problematických ustanovení a nedostatků v oblasti právních předpisů týkajících se pravidel hospodářské soutěže. Toto právní stanovisko bylo ze strany HC Dynamo Pardubice poskytnuto APK LH, a to ještě před tím, něž došlo ze strany APK LH k podpisu smlouvy o dočasném postoupení marketingových práv se společností BPA sport marketing a.s. Konkrétní problémy jsou součástí vysvětlení, o které byla společnost HC Dynamo Pardubice požádána ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

S ohledem na tvrzení APK LH o tom, že údajnému výběrovému řízení na nového marketingového partnera byla věnována maximální pozornost, si společnost HC Dynamo Pardubice dovoluje ve stručnosti shrnout, jakým způsobem bylo příslušné řízení ve skutečnosti realizováno.

Ve dnech 26.-27. 2. 2021 byla na webových stránkách APK LH, webových stránkách členů APK LH, serveru hokej.cz a ceskyhokej.cz zveřejněna výzva potenciálním zájemcům o marketingová práva (odkaz zde), přičemž nejzazší termín pro podání nabídek byl stanoven na 9. 3. 2021. Potenciální zájemci měli tedy pouze 11 dnů (7 pracovních dnů) k tomu, aby připravili a předložili nabídku ve vztahu k plnění, jehož hodnota dosahuje jednotek miliard korun, přičemž měla mít dle výzvy podobu vzorové smlouvy, kterou by byl zájemce ochoten uzavřít se všemi hokejovými kluby účastnícími se Extraligy ledního hokeje.

Výzva byla učiněna pouze v českém jazyce. Výzva současně neobsahovala žádnou specifikaci nabízených marketingových práv, které měla APK LH zájem obchodovat, či jakákoliv hodnotící kritéria, dle kterých měla být vybrána vítězná nabídka. APK LH taktéž nevynaložila snahu na rozšíření povědomí o učiněné výzvě například prostřednictvím oslovení českých a zahraničních marketingových agentur, které by mohly mít o marketingová práva Extraligy ledního hokeje zájem, čímž by došlo k rozšíření okruhu zájemců a pravděpodobně taktéž dosažení vyšší nabídky.

S ohledem na výše uvedené podmínky předmětného pofidérního řízení má HC Dynamo Pardubice za to, že nebyla zdaleka dosažena cena marketingových práv, která by mohla být dosažena, pakliže by bylo realizováno řádné výběrové řízení s regulérními podmínkami, přičemž v tomto odkazuje například na způsob realizace výběrového řízení na marketingového partnera Extraligy ledního hokeje, které se uskutečnilo v roce 2012, kdy byla, na rozdíl od řízení konaného v roce 2021, aktivně oslovena řada společností, více než 20, kterým byl dán podstatně větší rozsah podkladů a podstatně větší časový prostor pro přípravu nabídky a do kterého se přihlásilo šest zájemců.

Současně lze poukázat na způsob výběru marketingových partnerů v zahraničních soutěžích, která mají za cíl zajistit transparentní výběr marketingového partnera s cílem dosažení co možná nejvyššího výnosu, a jejichž standardů řízení realizované APK LH v roce 2021 ani zdaleka nedosahuje.

Vedle výše uvedeného shledává společnost HC Dynamo Pardubice řadu dalších problematických oblastí, například přílišný rozsah postoupených práv a extenzivní dobu, na kterou mají být předmětná práva postoupena, které jsou rozvedeny v rámci vysvětlení, o které byla společnost HC Dynamo Pardubice požádána ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Přestože APK LH opakovaně ujišťovala HC Dynamo Pardubice o tom, že je smlouva z právního hlediska bezvadná, odmítla poskytnout ve prospěch HC Dynamo Pardubice jakoukoliv garanci této bezvadnosti a zavázat se ke kompenzaci újmy, která by HC Dynamo Pardubice vznikla, pakliže by HC Dynamo Pardubice smlouvu přes výhrady, které k ní má, uzavřelo a následně by se ukázalo, že smlouva právně bezvadná nebyla. Z tohoto důvodu se společnost HC Dynamo Pardubice obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto kompetentní orgán, který může soulad předmětné smlouvy s příslušnými právními předpisy potvrdit či vyloučit.

HC Dynamo Pardubice se musí závěrem důrazně ohradit proti tvrzení o tom, že by v rámci textu smlouvy zbývalo doladit pouze detaily, jak bylo uvedeno ze strany APK LH. Z pohledu HC Dynamo Pardubice se bohužel nepodařilo najít shodu v řadě principiálních otázek, pročež zástupci HC Dynamo Pardubice, kteří mají zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, nemohli takovouto smlouvu uzavřít.

S úctou

Mgr. Ivan Čonka
místopředseda představenstva a ředitel hokejového klubu
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.