Návštěvní řád

 1. Každý návštěvník zařízení a vybavení prostor ČSOB Pojišťovna ARENY je povinen tyto používat tak, aby nedocházelo k jejich poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.
 2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou.
 3. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v ČSOB Pojišťovna ARENĚ pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.
 4. Při vstupu do ČSOB Pojišťovna ARENY se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř ČSOB Pojišťovna ARENY. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
 5. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup čistotu a pořádek.
 6. Ve všech prostorách ČSOB Pojišťovna ARENY platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 7. Návštěvník ČSOB Pojišťovna ARENY je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor ČSOB Pojišťovna ARENY bez náhrady.
 8. Pro návštěvníky platí zákaz vnášet a požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky. Návštěvník pod vlivem alkoholu a uvedených látek má zákaz vstupu.
 9. Platí zákaz vnášení nápojů a potravin do hlediště.
 10. Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách potom používat zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení.
 11. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou nebo produkční plochu a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně společenských akcí, tak i mimo akce.
 12. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách objektu bez předběžného souhlasu.
 13. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.
 14. Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v ČSOB Pojišťovna ARENĚ.
 15. Vstup do prostor se zvířaty je zakázán.
 16. V prostorách platí zákaz ukládání jízdních kol, malých motocyklů nebo jiných přepravních prostředků.
 17. K pohybu mezi prostorami ČSOB Pojišťovna areny je povoleno používat výhradně k tomuto účelu určených komunikací.
 18. Je povinností zjištěné závady na zařízení ČSOB Pojišťovna ARENY, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici.
 19. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc u služby v ošetřovně První pomoci nebo z vrátnice.
 20. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách ČSOB Pojišťovna ARENY odevzdat na vrátnici nebo u službu konajícího pracovníka, který zajistí jejich úschova a pozdější předání majiteli.
 21. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese vedení Městské rozvojového fondu Pardubice, a. s., odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodných chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.
 22. V případě opakovaného nedodržování ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor MFA bez náhrady.
 23. Uvedená ustanovení návštěvního řádu jsou platná pro celý objekt ČSOB Pojišťovna ARENY včetně malé haly a parkovacích prostor příslušejících k ČSOB Pojišťovna ARENĚ.

V Pardubicích dne 28. listopadu 2001.

Ing. Aleš Kopecký v. r.
ředitel MRFP, a. s.
Ing. Alfréd Mede v. r.
technický náměstek
Twitter
Facebook

Hlavní partner arény

ČSOB Pojišťovna ARENA

Partneři

Město Pardubice
Chládek a Tintěra
go4games
Autocentrum Barth
Seven Energy
FERATT
Pardubický kraj
České dráhy
Reklamní banner
KAS
 
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH
Fanshop Dynana Pardubice
BARTH Reklamka
Autocentrum BARTH

Chcete být vidět?

Banner sponzoři