Akreditace pro celou sezonu

Žádost o akreditaci pro celou sezonu
Pro:  
Jméno:  
Příjmení:  
Název média:  
Typ akreditace:   píšící
rozhlas
foto
TV (vlastním akreditaci TV přenosy od BPA)
akreditaci pro TV vyřizuje společnost BPA
Telefon:   pro ověření zaslaných údajů
E-mail:   pro zasílání tiskových zpráv
Fax:  
Poznámka:  
Ověření - kolik je 11+19:  

Pravidla akreditace HC Dynamo Pardubice pro sezonu 2022/2023

 1. Výklad pojmů:
  1. Pro účely těchto akreditačních podmínek se rozumí:
   1. „Akreditace“ je oprávnění, které podle těchto pravidel akreditace umožňuje vstup do pořadatelem vyhrazených prostor enteria areny k pořízení písemného zpravodajství za účelem jeho šíření v periodickém tisku v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen Tiskový zákon).
   2. „Akreditační průkaz“ je tzv. PRESS karta, dokládající udělení akreditace oprávněnému uchazeči. Každá akreditovaná osoba má nárok na obdržení jednoho akreditačního průkazu.
   3. „Akreditovanou osobou“ je oprávněný uchazeč, jenž je držitelem platného akreditačního průkazu uděleného v souladu s těmito pravidly akreditace.
   4. „Oprávněným uchazečem“ je osoba oprávněná k vydávání periodického tisku podle tiskového zákona.
   5. „Publikováním“ se rozumí šíření zpravodajství či komentářů o utkáních nebo soutěžích v periodickém, neperiodickém tisku a na zpravodajských webových portálech.
   6. „Tiskovou konferencí“ se myslí oficiální tisková konference pořádaná v souvislosti s utkáním.
   7. „Utkáním“ se rozumí každé hokejové utkání Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali play off. Pro potřeby těchto pravidel akreditace se utkáním také rozumí veškeré dění v enteria areně v období dvě hodiny před úvodním vhazováním a jednu hodinu po skončení utkání.
 1. Rozsah působnosti Pravidel akreditace
  1. Tato pravidla akreditace se vztahují na tyto domácí zápasy: přípravná utkání, utkání Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2022/2023 včetně Generali play off.
 1. Práva a povinnosti akreditovaných osob
  1. Akreditovaná osoba je oprávněna pořizovat písemný či zvukový záznam z utkání a tiskové konference bez omezení délky takového záznamu.
  2. V rámci akreditace jsou ke vstupu do pořadatelem vyhrazených prostor enteria areny či jinak souvisejících prostor klubu HC Dynamo Pardubice oprávněny pouze ty akreditované osoby, v jejichž náplni práce je publikování, případně fotografování (dále jen „Akreditovaní novináři“).
  3. Akreditovaní novináři a fotografové jsou povinni prokázat se pořadateli utkání, případně zástupci klubu HC Dynamo Pardubice, platným akreditačním průkazem vydaným HC Dynamo Pardubice nebo od BPA. Je jim zakázáno mít na sobě výrazné klubové oblečení (hokejový dres, šála apod.).
  4. Akreditovaní novináři jsou oprávněni k přístupu do mix zóny a do PRESS centra po předložení platného novinářského průkazu s následujícími podmínkami:
   1. Akreditovaní novináři s označením „PRESS A“ mají nárok využít v PRESS centru míst v první řadě (počítáno od ledové plochy) a druhé řadě (počítáno od ledové plochy).
   2. Akreditovaní novináři s označením „PRESS B“ mají nárok využít v PRESS centru míst ve druhé řadě (počítáno od ledové plochy). V případě nezaplnění míst v první řadě (počítáno od ledové plochy) mohou tato místa obsadit nejdříve však pět minut před začátkem hokejového utkání.
  5. Akreditovaní novináři a fotografové jsou oprávněni k přístupu do míst k fotografování a do PRESS centra předložení platného novinářského průkazu s následujícími podmínkami:
   1. Akreditovaní fotografové „FOTO A“ mají nárok využít míst mezi střídačkami u ledové plochy (nejvýše však tři fotografové současně stojící přímo u mantinelu) a míst určených pro fotografy mezi sektory 204 a 205. V PRESS centru mají v případě nezaplnění druhé řady (počítáno od ledové plochy) právo využít volných míst ke zpracování svých fotografií a odeslání do redakce, jinak jsou povinni využít míst v zázemí PRESS centra.
   2. Akreditovaní fotografové „FOTO B“ mají nárok využít míst určených pro fotografy mezi sektory 204 a 205. V PRESS centru mají v případě nezaplnění druhé řady (počítáno od ledové plochy) právo využít volných míst ke zpracování svých fotografií a odeslání do redakce, jinak jsou povinni využít míst v zázemí PRESS centra.
  6. Akreditovaní novináři jsou povinni se při vstupu do prostor enteria areny a po celou dobu zdržování se v prostorech haly a bezprostředním okolí řídit pokyny pořadatelů nebo oprávněných pracovníků klubu HC Dynamo Pardubice.
  7. Zpravodajství či komentář z utkání či tiskové konference, nebo jakákoliv jeho část, pořízené akreditovanou osobou smí být použit pouze publikováním v periodickém tisku, na zpravodajském webovém serveru nebo v rozhlasovém vysílání takovéto akreditované osoby.
  8. Akreditované osoby nejsou oprávněny bez souhlasu společnosti BPA sport marketing, a. s. pořizovat ani publikovat jakékoliv video záznam z utkání, z enteria areny v průběhu utkání či z tiskové konference. Pořadatel utkání je oprávněn odepřít akreditované osobě vstup do enteria areny, pokud bude vybavena technikou, která neslouží výhradně k jeho práci, tedy k pořízení audio záznamů rozhovorů či statických snímků.
  9. Na základě akreditace je akreditovaná osoba oprávněna pořizovat rozhovory s hráči, trenéry nebo jinými činovníky HC Dynamo Pardubice v prostorách enteria areny nebo v prostorách klubu HC Dynamo Pardubice po skončení konání utkání.
  10. Akreditovaný novinář (redaktor) se zavazuje ve svém zpravodajství používat oficiální název klubu HC Dynamo Pardubice. Při nerespektování tohoto pravidla si klub vyhrazuje právo k odejmutí akreditace.
  11. V rámci publikování Utkání je Akreditovaná osoba povinna používat oficiální názvy soutěže, případně loga soutěže, v rámci které se utkání koná, a oficiální názvy jednotlivých klubů, a to pro příslušnou soutěž nebo klub vždy alespoň jednou v každém zpravodajství nebo komentáři.
 1. Udělení akreditace
  1. Celosezonní akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání přes elektronický formulář na adrese www.hcdynamo.cz/press.asp nebo jeho žádosti doručené na e-mail jan.mroviec@hcdynamo.cz.
  2. Jednorázová akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání jeho žádosti přes elektronický formulář na adrese www.hcdynamo.cz/press.asp nebo jeho žádosti doručené na e-mail jan.mroviec@hcdynamo.cz nejpozději ve 12.00 hodin v den konání utkání.
  3. V žádosti o akreditaci je oprávněný uchazeč povinen uvést název zastupovaného média, jméno, příjmení, typ akreditace (píšící / rozhlas / TV), telefonický kontakt na redakci, e-mail a případně fax.
  4. Akreditace jsou vydávány v maximálním počtu:
   1. 1 ks pro píšící novináře na redakci (lze po oboustranné dohodě navýšit)
   2. 1 ks pro fotografa na redakci (lze pouze po oboustranné dohodě navýšit)
   3. 1 ks pro pracovníky rozhlasových stanic (netýká se rozhlasových stanic smluvně vázaných s klubem HC Dynamo Pardubice)
  5. Součástí akreditace musí být oficiální kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.
  6. Akreditovaný fotograf musí být při vstupu do enteria areny vybaven vestou, se kterou mu bude umožněn vstup na místa pro fotografy. Každý fotograf je povinen si tuto vestu obléci. Fotograf dostane při vstupu tuto vestu oproti záloze ve výši 100 korun), se kterou mu bude umožněn vstup na místa pro fotografy.
  7. Z důvodu omezené kapacity míst pro pracovníky sdělovacích prostředků, zejména při udělování celosezonních akreditací, jsou upřednostněni pracovníci sdělovacích prostředků s celostátní působností a dále pak pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou v obchodním vztahu s HC Dynamo Pardubice a pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou oficiálními partnery Tipsport extraligy ledního hokeje.
  8. Akreditace nejsou udělovány amatérským či hobby redaktorům a fotografům.
 1. Udělení akreditace pro televizní média
  1. Akreditace pro televizní média řeší a vystavuje výhradně BPA, a to nejen pro celorepublikové, ale i pro regionální televize.
  2. Udělení akreditace je podmíněno úhradou akreditačního poplatku a podpisem akreditačních podmínek ošetřujících uvádění oficiálního názvu soutěže i klubů během každého zpravodajství.
  3. Výhradní právo BPA sport marketing a. s. na udílení akreditací novinářům televizních společností je ošetřeno ve smlouvě APK LH × BPA sport marketing a.s.,
 1. Následky porušení akreditačních podmínek
  1. V případě závažného porušení těchto pravidel akreditace a povinností z nich vyplývajících je HC Dynamo Pardubice oprávněna jednostranně zrušit udělenou akreditaci a odebrat akreditační průkaz. Zrušením akreditace ze strany HC Dynamo Pardubice veškerá práva akreditovaného novináře zanikají.
  2. V případě méně závažného porušení těchto pravidel akreditace je HC Dynamo Pardubice, případně pořadatel utkání, oprávněn požadovat okamžité zjednání nápravy, a v případě, že ke zjednání nápravy nedojde nebo v případě opakovaného porušení těchto pravidel akreditace, je oprávněn akreditovaného novináře vykázat z enteria areny a prostor HC Dynamo Pardubice a odepřít mu přístup na utkání či tiskovou konferenci.
 1. Další ujednání
  1. Akreditace ze sezony 2021/2022 nezůstávají v platnosti a je nutné ji aktualizovat.
  2. Akreditace ani práva z ní vyplývající nejsou převoditelná na třetí osobu.
  3. Celosezonní akreditace jsou platné na všechna přípravná utkání, na zápasy Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2022/2023 včetně utkání Generali play off,.
  4. Jednorázové akreditace jsou platné na konkrétní utkání utkání Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2022/2023 či utkání Generali play off.
  5. Na základě žádosti HC Dynamo Pardubice je akreditovaná osoba povinna dodat HC Dynamo Pardubice přepis textu nebo zvukový záznam vysílání utkání nebo tiskové konference.
  6. Klub si vyhrazuje právo neudělit akreditaci.
  7. Vstup do enteria areny pro akreditované osoby je přes vchod s označením „PRESS“ od parkoviště u enteria areny směrem od Tyršových sadů.

Pravidla komunikace

Vážení zástupci médií,

hokejový klub Dynamo Pardubice patří k nejtradičnějším českým klubům, od roku 1950 nepřetržitě působí v naší nejvyšší soutěži, ze které nikdy nesestoupil. Celá organizace je připravena Vám poskytnout dostatek kvalitních informací. Z důvodů zajištění bezproblémové komunikace a kvalitního servisu stanovil klub Pravidla komunikace HC Dynamo Pardubice. Přijměte prosím tato pravidla, která jsou závazná pro všechna média, a dodržujte je v plném rozsahu. Vždy se budeme snažit hledat taková řešení, abychom Vám Vaši činnost usnadnili a naše vzájemná spolupráce byla co nejkvalitnější.

Děkujeme Vám za respektování Pravidel komunikace HC Dynamo Pardubice.

 1. HC Dynamo Pardubice je maximálně otevřený pro komunikaci se zástupci médií a poskytuje informace s maximálním množstvím.
 2. Pro zástupce médií jsou pravidelně vydávány tiskové zprávy, jejichž obsah je volně k využití bez nutnosti uvádění zdroje. K dispozici je i psaný obsah webových stránek www.hcdynamo.cz a profily na sociálních sítích. Pokud však jakýkoliv obsah není zařazen do kategorie „Tiskové zprávy“, je nutné při využití citace správně uvést: „Zdroj: HC Dynamo Pardubice – www.hcdynamo.cz“.
 3. Videa a fotografie umístěná na webových stránkách a sociálních sítích je možné použít se souhlasem klubu HC Dynamo Pardubice, který je držitelem autorských práv k těmto materiálům. Jakékoli šíření těchto materiálů bez souhlasu klubu bude posuzováno v souladu s Autorským zákonem. V případě zájmu o tyto materiály je kontaktní osobou Lukáš Zitka marketingu a PR klubu.
 4. Organizace setkání hráčů a členy realizačního týmu s médii navazujícího na utkání (mix zóna, tisková konference) se řídí pravidly pro Tipsport extraligu nebo Ligu mistrů. Kontaktní osobou při každém utkání je pro novináře Lukáš Zitka zodpovědný za marketing a PR klubu.
 5. Po každém tréninku vyjma v den utkání je možné zprostředkovat s hráčem či členem realizačního týmu individuální osobní rozhovor. S jednodenním předstihem je možné ze strany redakce poslat požadavek na zajištění vybraného hráče. Tyto žádosti adresujte na e-mailovou adresu osoby zodpovědné za marketing a PR klubu lukas.zitka@hcdynamo.cz.
 6. HC Dynamo Pardubice si vyhrazuje právo v čase mimo utkání a mimo oficiální setkání s médii zajistit kontakt médií s hráči, členy realizačního týmu či zástupci managementu pouze prostřednictvím Lukáše Zitky zodpovědného za marketing a PR klubu. Jiný způsob kontaktování hráčů a členů realizačního týmu není možný. Management, realizační tým ani hráči nebudou na kontaktování ze strany médií reagovat a vždy odkáží zástupce médií na manažera marketingu a PR klubu.
 7. Při individuálních rozhovorech a vyjádřeních a exkluzivních článcích si HC Dynamo Pardubice vyhrazuje právo na autorizaci mediálního výstupu.
 8. V případě porušení pravidel komunikace může HC Dynamo Pardubice sáhnout až k odebrání akreditace na domácí utkání HC Dynamo Pardubice v Tipsport extralize.
souhlasím s podmínkami